ÁSZF

Általános szerződési feltételekJelen ÁSZF tartalmazza a Roundnet Hungary szolgáltatásának igénybevételének feltételeit.I. A szolgáltatás internetes felülete:II. A szolgáltatás üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

 • Tulajdonos: Burka Zoltán egyéni vállalkozó
 • Nyilvántartási száma: 52052170
  • Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala  (kekkh.gov.hu)
 • Adószáma: 68651974-1-36
 • Székhely címe: 5100 Jászberény, Álmos u.59.
 • Engedélyező hatóság: Jászberény Város Önkormányzata
 • Telefon: 06-20/353-4514(normál díjszabású)
 • E-mail: info@roundnet.hu


III. Alapvető rendelkezések

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései.

A Szolgáltató az Általános Szolgáltatási Feltételeket, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket szabadon megváltoztathatja. Az adott termék adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék árának a szolgáltatás internetes felületén közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a megjelenítés időpontjától hatályos. A változtatások a létrejött szerződéseket nem érintik.

A szolgáltatás internetes felületén  található valamennyi tartalom szerzői jogai a Szolgáltatót illetik meg.


IV. Az általános szerződési feltételek elfogadása

A felhasználó a megrendeléssel egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit.V. A megrendelés lépései, az adásvételi szerződés létrejötte

A megrendelés a webshop felületen, e-mail-ben vagy telefonon (06-20/353-4514) történhet. 

A Szolgáltatótól történő megrendelés esetén adásvételi szerződés jön létre a felhasználó (mint Vevő) és a Szolgáltató (mint Eladó) között. Eladó köteles 48 órán belül visszaigazolni a Vevő megrendelését, ennek hiányában a Vevő mentesül ajánlati kötöttsége alól. Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a Vevő elfogadja.

A 17/1999.(II. 5.) Korm. rendelet szerinti „távollévők közötti szerződés” az alábbiak szerint jön létre:

Az Eladó által küldött azon e-mail megérkezésekor, amelyben értesíti a Vevőt a csomag összeállításáról, futáros kiszállítás esetén a szállítás időpontjáról, egyéb – kölcsönös megállapodás  szerinti – átvételi hely esetén annak címéről és az átvétel idejéről. (Ez az email nem egyezik meg az elsőként kiküldött visszaigazoló e-maillel, ami arról tájékoztatja a Vevőt, hogy megrendelés beérkezett a Szolgáltatóhoz.)

A megrendeléseket a Szolgáltató elektronikus formában tárolja, ezekről a Vevők  másolatot kérhetnek. (A létrejött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelésről a XIII. pontban olvashat.)

Felek a 2001. évi CVIII. törvénynek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) megfelelően megállapodnak, hogy a megrendeléssel létrejött szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, írásban megkötöttnek minősül, magyar nyelven, és nem kerül iktatásra.

A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.


VI. Árak

Az árajánlatban rögzített ár minden esetben a termék bruttó értékét jelenti, valamint tartalmazza a házhoz szállítás költségét is. Az eladó alanyi adómentességet élvez.


A szállítás díját a termék ára tartalmazza, tehát extra költsége nincs.

A raktárkészlet gyors változásai miatt kivételes esetben előfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére szerepelnek az internetes felületen, hogy valójában nincsenek már raktáron. Az ilyen tévedésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, de a hiba felismerését követően haladéktalanul tájékoztatja a vásárlót.

 VII. A megrendelések feldolgozása és teljesítése

 

A beérkezett rendelések feldolgozása után a Szolgáltató egy második e-mailt küld a sikeres készletfoglalásról. Kiszállítás kérése esetén a szállítás pontos ideje is ebben a levélben szerepel.

 

A Szolgáltató köteles a megrendelt termékeket a megrendelésben megjelölt szállítási címre eljuttatni. A Vevő köteles azokat a megrendeléskor megadott címen átvenni, valamint a kiszállítással egyidejűleg, vagy azt megelőzően a termék vételárát és az esetleges szállítási költséget (amelyek minden esetben feltüntetésre kerülnek a megrendeléskor) megfizetni.
VIII. Kiszállítás, személyes átvétel

A szállítás határidejéről és annak időpontjáról a felek az előzetes egyeztetés során kölcsönösen állapodnak meg. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag/termék sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás/termék esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.IX. Lehetséges fizetési módok

 • 1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
 • 2. Banki átutalás (előre utalás)X. A vásárlástól való elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a Vevőt elállási jog illeti meg (kizárólag sérülésmentes vagy a rendeltetésszerű használatot meg nem haladóan használt termék visszaszolgáltatása esetén).

 

A vásárlástól való elállás jogát a termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül lehet gyakorolni. Nem alkalmazható az elállási jog a hangoskönyvekre, CD-kre és DVD-kre, amennyiben csomagolásuk már kibontásra kerültek, hírlapokra, folyóiratokra és időszaki lapokra ezek ugyanis a 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet alapján a termék sajátos rendeltetéséből adódóan a „természeténél fogva nem visszaszolgáltatható” termékeknek minősülnek.

 

Az elállásra vonatkozó igényt a Vevő e-mailben, levélben vagy személyesen jelezheti, indoklás nélkül. Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Az elállás érvényes, ha az arra irányuló kérést a Vevő a vásárlástól számított 14 naptári napon belül küldi el.

 

Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségei a Vevőt terhelik, ezen felül egyéb költség nem terheli. Elálláskor személyesen vagy postai úton lehet a Szolgáltató címére (elérhetőségek az ÁSZF elején) juttatni a terméket. Elállás esetén Vevő köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni (postára adni, vagyis intézkedni az elküldés iránt). Szolgáltató a termék ellenértékét, valamint az esetleges kiszállítási költséget köteles haladéktalanul, de legkésőbb a termék Szolgáltatóhoz való megérkezést követő 30 napon belül visszautalni a Vevő által megadott bankszámlaszámra. Ha más olyan termék is kiszállításra került, amely tekintetében a vásárló nem élt elállási jogával, akkor az esetleges szállítási költség nem kerül visszatérítésre.

 

Utánvéttel visszaküldött terméket a Szolgáltató nem vesz át.

Szolgáltató kérheti azon kárainak megtérítését, melyek a termék nem rendeltetésszerű használatából adódnak.

Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban további tájékoztatás, panaszfelvétel a megadott levélcímen (5100 Jászberény, Álmos u.59 ), e-mail-en: info@roundnet.hu vagy telefonon (06-20/353-4514) kérhető.

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szövege itt olvasható: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.korXI. Elállási nyilatkozatminta

Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén kell kitölteni és visszajuttatni!


Címzett: Burka Zoltán, 5100 Jászberény, Álmos u. 59 (e-mail: info@roundnet.hu)


Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:


Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt.

XII. Panaszkezelés

A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a Szolgáltató általános elérhetőségével: 5100 Jászberény, Álmos u.59., e-mail: info@roundnet.hu, telefonszám: 06-20-353-4514.

A Vevő panaszát telefonon, e-mailben vagy levélben jelentheti be. Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a bejelentett panasz kezelésével a Vevő nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet (1997. évi CLV. törvényben előírtnak megfelelően) vesz fel, s annak egy másolati példányát a Vevőnek átadja.Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint telefonon tett panaszt (melyet Szolgáltató egyedi azonosítószámmal lát el), harminc napon belül írásban megválaszolja. A válaszhoz csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, elérhetőségét (címét) és a panasz leírását. Az esetleges elutasítás esetében Szolgáltató a panaszt elutasító álláspontját indokolja és felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát Szolgáltató öt évig megőrzi és az azt ellenőrző hatóságoknak kérésre bemutatja.

XIII. Adatvédelem

Az Albertirsai Könyvfutár által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat a Szolgáltató csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben használja fel. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok megadásakor az ÁSZF elfogadásával a felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a szolgáltatás teljesítése érdekében a Szolgáltató felhasználja.


A Szolgáltató mindent megtesz a személyes adatok védelméért és azért, hogy a személyes adatok illetéktelen harmadik személy birtokába ne kerülhessen, kivéve, ha a szerződésből származó jogainak érvényesítése érdekében ez szükséges, illetve az adat hatóságok részére történő átadását jogszabály, vagy bírósági ítélet rendeli el.

A Felhasználó a Szolgáltatótól tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatfeldolgozó személyéről, az esetleges adatfeldolgozóról, adattovábbítás körülményeiről, továbbá az adatkezelés egyéb részleteiről, illetve kérheti személyes adatainak kijavítását vagy megváltoztatását és törlését. Ebben az esetben sem áll módjában a Szolgáltatónak törölni azokat az adatokat, amelyek megőrzésére jogszabály szerint kötelezett.


A tájékoztatást e-mailben vagy postai úton kérheti, a szolgáltatása ingyenes.

Szolgáltató a kérésre legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül reagál, az esetleges elutasításkor indoklással látja el válaszát. Ha felhasználó a hozott döntéssel nem ért egyet, akkor annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Szolgáltató a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és a vásárlással kapcsolatos célokra használja fel. Az adatokhoz kizárólag az Roundnet Hungary munkatársai férhetnek hozzá. Az adatokat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a Felhasználó a Szolgáltatótól vásárolt termékek futárszolgálattal történő kézbesítését választja. Ebben az esetben hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a szállításhoz szükséges adatokat a futárszolgálat részére átadja.

Az adatkezelés célja, hogy a megrendeléseket a Szolgáltató teljesíteni tudja, illetve egyes adatok kezelésének a felhasználói vásárlói élmény növelése, különösen hírlevél megküldése útján. Az adatkezeléssel érintett adatok: név, cégnév, e-mail cím, lakcím, számlázási cím, telefonszám. Az adatkezelés időtartama: vásárlás esetén a számlázási adatok tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező megőrzési ideig.

 

Az Roundnet Hungary egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t („sütit”) helyeznek el felhasználói számítógépén. A cookie-k a felhasználók személyére szabott kiszolgálás és felhasználó részére nyújtott szolgáltatások javítása érdekében a felhasználók azonosításának, „autentikálásának” megkönnyítését szolgálják. A cookie-ben a felhasználók személyes adatai soha nem kerülnek eltárolásra. A cookie-fogadás felhasználói tiltása a szolgáltatás igénybevételének nem akadálya.

 

A Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet. Címe: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5. Telefon: 06-1-391-1400.

XIV. Vegyes rendelkezések

A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért olyan működési hiba esetén, amely gátolja a csatlakozást az roundet.hu oldalhoz, a megrendelés leadásához vagy a Felhasználó számítógépének bármilyen hibájából adódik.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

Szolgáltató az Roundnet Hungary oldalán  közzétett ajánlatainak feltöltésekor a lehető legnagyobb gondossággal jár el, de az ebből adódó technikai hibákért felelősséget nem vállal. Ilyen hibák esetén a vevők elállhatnak a hibás adatokkal közölt könyvek vásárlásától.

Szolgáltató és Vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni Szolgáltató és Vevő a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel harminc naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a szolgáltatás bejegyzett címe szerint területileg illetékes Bíróság/Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Kérjük, csak akkor vegye igénybe szolgáltatásunkat, ha a fenti feltételekkel egyetért!